Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace

Služby PPP

Pedagogicko-psychologická poradna

Činnost pedagogicko-psychologické porady upravuje § 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., v aktuálním znění. Poskytuje poradenství, diagnostiku a pomoc pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického charakteru při výchově a vzdělání žáků.

Rodičům a dětem poskytujeme tyto služby

  • diagnostická činnost (psychologická a speciálně pedagogická) formou přímé práci s klientem (individuální vyšetření)
  • poradenská činnost (pedagogicko-psychologické poradenství, sociálně právní poradenství pro klienty a jejich rodiče, individuální konzultace)
  • informační a metodická činnost – nabídka informačních materiálů rodičům

U předškolních dětí se jedná především o posouzení připravenosti žáků na povinnou školní docházku, zhodnocení psychomotorické úrovně dětí s nerovnoměrným vývojem, posouzení vývoje laterality. Dále práce s dětmi se ztíženou psychosociální adaptací a dětmi s výchovnými problémy v rodině i školských zařízeních.

Hlavní klientelou jsou žáci s rizikem školní neúspěšnosti nebo vznikem problémů ve vývoji, žáci z odlišného kulturního prostředí. Těmto žákům poradna poskytuje individuální psychologickou a speciálněpedagogickou diagnostiku. Na základě výsledků vyšetření pracovníci PPP vypracovávají doporučení podpůrných opatření a vydávají zprávu o průběhu vyšetření

U žáků 2. stupně ZŠ se zabýváme také problematikou studijní a profesní orientace (kariérní poradenství).

Poskytuje reedukaci žáků.

Naše služby jsou bezplatné.

Žák, v případě nezletilého žáka jeho zákonný zástupce, je předem informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta.

Ve své činnosti vychází PPP z platného legislativního vymezení, zejm.:

  • Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“)
  • Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • a dalších školských a všeobecně platných předpisů pro příspěvkové organizace

Jak probíhá vyšetření

Žáci základních škol

V případě prvního vyšetření v PPP obvykle probíhá tvz. komplexní vyšetření, které zahrnuje dvě části – speciálně pedagogickou a psychologickou. Speciální pedagog zhodnocuje jazykovou, případně matematickou výkonnost dítěte (dle zakázky). Psycholog zjišťuje obecné studijní předpoklady dítěte. Komplexní vyšetření jsou časově náročnější a je potřeba počítat s tím, že obvykle zaberou celé dopoledne. Přítomnost zákonného zástupce je vyžadována při úvodním pohovoru a při závěrečném pohovoru. Vyšetření probíhá bez přítomnosti rodiče.
K vyšetření s sebou přineste školní sešity, psací pomůcky, pití a svačinu.

Předškolní děti

Nejčastější zakázkou je posouzení školní zralosti dítěte. Toto vyšetření obvykle trvá cca 1 hodinu a zákonný zástupce je po celou dobu přítomen. Dítě nejčastěji pracuje jen s jedním odborným pracovníkem (psychologem nebo speciálním pedagogem).