Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace

Metodik prevence pro školy

Pomoc začínajícím ŠMP (informace, funkční systém prevence ve škole, povinnosti, kompetence, dokumenty).
Podpora při tvorbě dokumentů ŠMP.
Pomoc, metodické vedení a poradenství při výskytu RCH u žáků (studentů) nebo v třídních kolektivech.
Metodická podpora pro vedení třídnických hodin a práce se třídou.
Podpora při zpracování projektu školy v prevenci RCH v rámci dotačního programu.
Nabídka vzdělávacích programů pro pedagogy a specializačního studia pro ŠMP.
Poskytnutí informací o organizacích nabízejících preventivní aktivity ve školách.

Konkrétní aktivity ve školách

 • Diagnostika třídních vztahů (nově vytvořená skupina, ve které není viditelný „problém“, odhalení rizikových vztahů, 2 setkání, následný rozbor s pedagogy, nutný souhlas rodičů)
 • Diagnostika třídních vztahů (ve skupině se vyskytl „problém“, konflikty, nestmelená třída, vyčleňování jedinců, nespolupracující skupina aj., 2 setkání, následný rozbor s pedagogy, nutný souhlas rodičů)
 • Náslech (pozorování interakcí a chování, po celou dobu výuky, příp. i v družině, následný rozbor s přítomným pedagogem)
 • Intervenční program (skupina s rizikovým chováním, počáteční diagnostika vztahů, podpora dobrých norem, „náprava“ chování, komunikace ve skupině, nastavení funkčních pravidel, nutná spolupráce třídního učitele, počet setkání dle potřeb konkrétní skupiny, nutný souhlas rodičů)
 • Metodická podpora při řešení šikany (škola řeší šikanu počátečních stadií, osobně se účastním jen v rámci poradenství, metodické podpory)
 • Šetření šikany (podezření na šikanu, většinou obtížnější případy, zjištění hlavních aktérů, šikanujícího chování, rozbor s pedagogy, doporučení, nutný souhlas rodičů)
 • Preventivní programy – jen výjimečně (nižší stupeň ZŠ, nespecifická prevence – sebepojetí, emoce, komunikace, vztahy, stmelení, spolupráce, odlišnosti)
 • Přednášky pro pedagogy (aktuálně jen téma Šikana ve škole, min 2 hod)
 • Přednášky pro rodiče ve škole (téma Šikana ve škole, 2 hod)
 • Účast na výchovné komisi (v případě, že jsem se na řešení chování konkrétního žáka podílela)
 • Účast na třídních schůzkách (pokud je náročná komunikace s rodiči žáků a podílela jsem se na řešení chování či situace ve třídě)

Pravidelné akce pro ŠMP

 • Pracovní schůzky pro ŠMP (2x ročně, většinou říjen, červen, v budově PPP)
 • Seminář pro začínající ŠMP (na začátku školního roku, většinou konec září, v budově PPP)

Ostatní služby pro pedagogy

 • Poskytování individuálních konzultací, metodické podpory a provázení pedagogických pracovníků (TU, ŠMP, VP, ŘŠ, AP, vychovatelky)
 • Metodická podpora začínajícím ŠMP
 • Poradenství při zpracovávání dokumentů školy v oblasti prevence
 • Poradenství při tvorbě projektů školy v oblasti prevence RCH
 • Stáže (praxe) pro pedagogy studující specializační studium pro ŠMP
 • Informace o nabídkách vzdělávání pro pedagogy
 • Informace o nabídkách různých organizací realizujících preventivní programy pro žáky
 • Informace o následné péči pro žáky s RCH
 • Aktualizace legislativy
 • Aktualizace kontaktů na odborná zařízení pro žáky, rodiče, pedagogy
 • Zajištění přednášek, besed, exkurzí ve spolupracujících organizacích Opavska